Labarin Yesu Almasihu

 

 Mariyamu Magadiya  

 

 

 

Labarin Yesu Almasihu na yara