Ya Allah, maganarka fitila ce wadda za ta bi da ni,Haske ne kuma a kan hanyata.Fassarar koyarwarka takan ba da haske, Takan ba da hikima ga wanda bai ƙware ba. Doka da abubuwan da take koyarwa haske ne mai haskakawa. Tsautawa tana iya koya zaman duniya.

Bishara & Ayyuka

Wasikun Bulus

Sauran Wasiku

Bayyanan Almasihu

Shari’a

 • Farawa
 • Fitowa
 • Littafin Firistoci
 • Littafin Ƙidaya
 • Maimaitawar Shari’a

Tarihin

 • Joshuwa
 • Littafin Mahukunta
 • Rut
 • 1 Sama’ila
 • 2 Sama’ila
 • 1 Sarakuna
 • 2 Sarakuna
 • 1 Tarihi
 • 2 Tarihi
 • Ezra
 • Nehemiya
 • Esta

Poetry

 • Ayuba
 • Zabura
 • Karin Magana
 • Mai Hadishi
 • Waƙar Waƙoƙi

Annabawa

 • Ishaya
 • Irmiya
 • Makoki
 • Ezekiyel
 • Daniyel

Annabawa

 • Yusha’u
 • Yowel
 • Amos
 • Obadiya
 • Yunusa
 • Mika
 • Nahum
 • Habakuk
 • Zafaniya
 • Haggai
 • Zakariya
 • Malakai